Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Результати перевірок  next  Висновок Ревізора за 2012р.


 

 


Висновок Ревізора  

 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕБУС УКРАЇНА»

за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2012 року


У відповідності із пунктом 12.8. Статуту Товариства Ревізором чергові перевірки проводяться за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

 

Відповідно до Статуту Товариства Ревізором Товариства  Руденко Т.М. була проведена перевірка та аналіз фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

 

Перевірка проводилась на підставі наступних законодавчих та нормативних актів:

- Закону України «Про акціонерні товариства»,

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

- Положень (стандартів) бухгалтерського обліку,

- Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування»;

- Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням особливостей переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності, що визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000р. N 419, Листі Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702.

 

Під час перевірки встановлено, що фінансова звітність Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним вимогам щодо її складання та розкриття.

 

Ревізором Товариства проведено аналіз фінансового стану Товариства за результатами його роботи 2012 рік. Для аналізу використано дані Балансу станом на 31 грудня 2012 року, Звіту про фінансові результати за 2012 рік, складених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.                                                                             

 

                                                  Найменування показника 

Період 

звітний

попередній

Усього активів 

48766,2

47711,4

Основні засоби 

11,2

-

Довгострокові фінансові інвестиції 

29000,0

29000,0

Запаси 

-

0,2

Сумарна дебіторська заборгованість 

19755,0

18709,9

Грошові кошти та їх еквіваленти 

-

1,3

Нерозподілений прибуток 

3,4

1,8

Власний капітал 

603,4

601,8

Статутний капітал 

600,0

600,0

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

48162,8

47109,6

Чистий прибуток (збиток) 

1,9

0,5

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

600000

600000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

4

2

                                                                                                                          

     На основі проведеного аналізу фінансового стану Товариства, слід відзначити що станом на 31.12.2012 р. За станом на 31.12.2012 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2012 року збільшились на 2,2 % і відповідно складають 48758 тис. грн.

 

    Збільшення активів відбулося в основному за рахунок збільшення суми векселів одержаних на суму 1475 тис. грн. та  іншої поточної дебіторської заборгованості на 8423 тис. грн. при одночасному зменшенні суми поточних фінансових інвестицій на 8866 тис. грн.

 

    Станом на 31.12.2012р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2012р. збільшились до рівня 48154 тис. грн., тобто в 1,02 рази.

 

Збільшення зобов'язань відбулось за рахунок збільшення сумі інших довгострокових зобов'язань на 31910 тис. грн. при одночасному зменшенні сумі інших поточних зобов’язань на 27219 тис. грн.

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрита повно та  у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.

 

Таблиця 1.

 

Стаття

Залишок на кінець року, тис.грн.

Статутний капітал

600

Нерозподілений прибуток

4

 

Збільшення власного капіталу, відбулось за рахунок отримання Товариством у поточному році прибутку.

 

      Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2012р. становить 604 тис. грн.

 

    За 2012р. Товариством отримано доходів у сумі 51181 тис. грн.

Найбільшу частину в доходах складають доходи від реалізації фінансових інвестицій – 51079 тис. грн.

 

   Витрати Товариства  за 2012 рік складають 51179 тис. грн.,

   Основними складовими витрат є адміністративні витрати – 98 тис. грн. та інші  витрати (собівартість реалізованих фінансових інвестицій) – 51080 тис. грн.

 

За даними Товариства протягом 2012 року Товариством виконано наступні значні правочини:

 

№ п/п

Зміст значного правочину

Зміст інформації

Сума значного правочину, відсоток вартості  активів за даними останньої річної фінансової звітності, 4,875млн. грн.

Орган Товариства, що прийняв рішення про вчинення значного правочину

 

 

Продаж

 

 

 

 

 

1

ДД-247/261212/76 (26.12.12)          

Сертифікат

8,830

млн.-

17,11

%

 Наглядова Рада

2

ДД-249/281212/50 (29.12.12)          

Акція

6,470

млн.-

13,27

%

 Наглядова Рада

3

Договір ДД-4448/12 (15.03.12)          

Акція

6,198

млн.-

12,72

%

Наглядова Рада

 

 

Купівля

 

 

 

 

 

1

Договір ДД-17186/12 (28.12.12)

 Акції

4,885

млн.-

11,01

%

 Наглядова Рада

2

Договір ДД-18552/12 (26.12.12)

 Сертифікат

8,830

млн.-

18,11

%

 

Наглядова Рада

 

 

Рівень показників ліквідності та фінансового стану підприємства відповідає нормативним значенням.

 

Затвердити висновок щодо фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

 

Висновок:

 

Рекомендувати Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити фінансову звітність ПАТ «РЕБУС УКРАЇНА» про результати господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

 

 

 

Ревізор ПАТ «Ребус Україна»                                        __________________                                 /Т.М. Руденко/

 

 

ProEmitent.INFO